SYNDIKÁT NOVINÁŘŮ PRAHY A STŘEDOČESKÉHO KRAJE

STANOVY SYNDIKÁTU NOVINÁŘŮ ČR, Z.S.

1. Název, sídlo, působnost
I. Název organizace je Syndikát novinářů České republiky, z. s. (dále také "Syndikát novinářů ČR" nebo "SN ČR").
II. Syndikát novinářů České republiky je spolkem ve smyslu ust. paragrafu 214 a následujících zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
III. Sídlo Syndikátu novinářů ČR je Praha 1, Senovážné náměstí 978/23.
IV. Syndikát novinářů ČR působí na území České republiky.
V. Syndikát novinářů ČR je členem Mezinárodní federace novinářů a Evropské federace novinářů.

2. Účel spolku
I. Syndikát novinářů ČR je dobrovolným profesním spolkem novinářů. Jeho účelem je hájit principy svobody tisku a dalších sdělovacích prostředků, stejně jako zájmy členů spolku.
II. Syndikát novinářů ČR je politicky neutrální, nezávislý na ideologických, náboženských, politických a ekonomických státních i soukromých strukturách.
III. Syndikát novinářů ČR se aktivně zasazuje za svobodu shromažďovat, analyzovat a šířit informace prostřednictvím tištěných a elektronických médií, svobodu vyjadřovat názor včetně svobody kritizovat, oponovat vládám, politickým, ekonomickým a dalším strukturám, veřejným nebo soukromým.
VI. Součástí těchto stanov je Deklarace Chování novináře Mezinárodní federace novinářů a Etický kodex novináře.

3. Poslání a cíle spolku
I. Hájit dodržování Listiny základních práv a svobod, zvláště pak jejích ustanovení o svobodě projevu a práva na informace a hájit nezávislost novinářů a novinářek (stanovy pro zjednodušení používají jednotné označení "novinář").
II. Uplatňovat a pomáhat chránit práva novinářů, mimo jiné autorská, sociální a pracovní.
III. Zastupovat novináře při vyjednávání se státními a veřejnými institucemi včetně práva účasti na přípravě legislativy, týkající se médií.
IV. Dodržovat a prosazovat Etický kodex novináře. Udržovat profesionální standardy novinářů a zlepšovat je, včetně profesionální přípravy novinářů.
V. Prosazovat redakční nezávislost novinářů ve smyslu Rezoluce 2 Evropské ministerské konference, která zasedala v Praze 7. - 8. 12. 1994.
VI. Prosazovat pracovní a sociální podmínky, které odpovídají povaze novinářského povolání.
VII. Prosazovat zajišťování bezpečnosti novinářů při výkonu jejich povolání, zejména při mimořádných událostech.
VIII. Poskytovat informace a záštitu členům Syndikátu novinářů ČR ve věcech profesních, pracovně právních, daňových, mzdových a v záležitostech autorských práv.
IX. Pečovat o majetek Syndikátu novinářů ČR a účelně s ním hospodařit.
X. Pěstovat a rozvíjet partnerství s novinářskými organizacemi v České republice a v zahraničí, vyznávajícími stejné principy.
XI. Spolupracovat se školami a dalšími institucemi, které se zabývají přípravou budoucích žurnalistů. Spolupracovat při vytváření podmínek a programů pro další odborné vzdělávání novinářů.

4. Členství v SN ČR
I. Členem Syndikátu novinářů ČR se může stát každý novinář, který působí v České republice, je starší 18 let, dodržuje principy svobody tisku, nezávislosti novináře na politické a ekonomické moci, profesionální standardy novinářství včetně Etického kodexu a koná v souladu s nimi, je plně svéprávným a souhlasí s těmito stanovami.
II. Řádnými členy SN ČR jsou i novináři - senioři, kteří se novinářské profesi prokazatelně věnovali před odchodem do důchodu.
III. Členství v SN ČR je dobrovolné a není na ně nárok.
IV. Členství v SN ČR se dělí na řádné, pozastavené, mimořádné, čestné a přidružené. Zvláštní kategorií je čekatelství na členství.
V. Novinářem pro tento účel se rozumí ten, kdo shromažďuje, analyzuje a šíří informace jako profesionál v tištěných nebo elektronických médiích nebo v nich jako profesionál soustavně publikuje své názory anebo novinářské činnosti věnuje převážnou část své pracovní aktivity.
VI. Členy SN ČR nemohou být pracovníci reklamních, inzertních a PR agentur, pracovníci, kteří provádějí činnost PR na základě živnostenského listu, lidé, kteří mají účast na vedení obchodní korporace, jejíž předmět podnikání může být v rozporu s Etickým kodexem novináře, dále volení představitelé politických stran a politických hnutí. Členy nemohou být ani ti, kteří se prokazatelně podíleli nebo podílejí na perzekuci z politických, národnostních, rasových nebo náboženských důvodů.
VII. Členy SN nemohou být osoby s majetkovou účastí ani členové volených orgánů korporací, které se prokazatelně podílely nebo podílejí na perzekuci z politických, národnostních, rasových nebo jiných důvodů.
VIII. Seznam členů je neveřejný, vede jej kancelář SN ČR. Změny v seznamu členů provádí kancelář SN ČR, a to na základě podkladů od jiných orgánů SN ČR či na základě podnětu člena, kterého se změna zapsaného údaje dotýká. Každý člen je povinen hlásit kanceláři SN ČR písemně změnu zapsaných údajů, a to do 15 dní ode dne, kdy ke změně došlo. Řídící výbor SN ČR stanoví, za jakých okolností mají členové k seznamu přístup.

5. Druhy členství
I. Řádné členství
a) Řádným členem se může stát novinář, který beze zbytku splňuje podmínky členství. Řádní členové mají právo za podmínek určených těmito stanovami volit členy orgánů SN ČR a právo být voleni do orgánů SN ČR. Řádný člen platí zápisné a členský příspěvek do SN ČR, je držitelem průkazu SN ČR a má právo být držitelem průkazu Mezinárodní federace novinářů.
b) Členem se novinář stane 12 měsíců po podání přihlášky, pakliže po celou tuto dobu splňuje podmínky členství stanovené těmito stanovami. To neplatí pro členy s přerušeným členstvím, případně pro novináře, kteří v minulosti již byli řádnými členy SN ČR a prokazatelně splňovali podmínku dlouhodobého působení v oboru. Podrobnosti o čekatelství na členství stanoví odstavec II. tohoto článku.
c) Řádným členem se může stát také vysokoškolský pedagog, který se podílí na vzdělávání a výchově novinářů a také sám publikuje, ať už v médiích nebo v odborných knihách a časopisech.
d) Řádným členem SN ČR nemohou být osoby, které jsou členy volených orgánů právnické osoby podnikající v oblasti médií (s výjimkou členů dozorčích rad volených jako zástupci zaměstnanců), většinovými vlastníky hromadného sdělovacího prostředku, zaměstnavateli novinářů, tiskovým mluvčím nebo pracovníkem tiskového oddělení.
e) O přijetí na základě písemné přihlášky uchazeče rozhoduje členská komise, kterou volí řídící výbor SN ČR. Sporné případy posuzuje rozhodčí komise. Nezbytnou součástí přihlášky je vyjádření územního sdružení SN ČR působícího v místě tvorby uchazeče (bylo-li tam ustaveno) a doklady o profesním působení.
f) Přijatý člen má právo se stát členem pobočného spolku - územního sdružení, redakčního, vydavatelského, profesního či studentského sdružení, který uvede v přihlášce, pakliže s tím toto sdružení souhlasí.
II. Čekatelství na členství
a) Pro přijetí za člena je stanovena lhůta 12 měsíců, v níž má zájemce doložit svoje působení v oboru a splnění požadavků pro přijetí za člena.
b) Lhůta začíná běžet podáním přihlášky a jejím projednáním pobočným spolkem v místě působení čekatele, případně přímo v členské komisi. Sdružení může se zdůvodněním navrhnout zkrácení této lhůty, rozhoduje členská komise.
c) Po uplynutí lhůty se ta součást SN ČR, která přijala přihlášku, vyjadřuje ke splnění podmínek členství.
d) Čekatel je držitelem průkazu Syndikátu novinářů ČR s vyznačenou formou a popisem členství dle odstavce a). Platí čekatelský příspěvek do Syndikátu novinářů ČR, nemá právo být volen a volit do orgánů Syndikátu, ale smí se voleb účastnit s hlasem poradním. Nemůže být držitelem průkazu Mezinárodní federace novinářů.
e) O výjimkách je oprávněn rozhodnout řídící výbor na doporučení členské komise.
III. Pozastavené členství
a) Pokud řádný člen přestane splňovat beze zbytku podmínky členství ze závažných důvodů (například mateřská či rodičovská dovolená, volba za člena Parlamentu ČR nebo zastupitelstva vyššího samosprávného celku, do orgánů právnické osoby podnikající v oblasti médií) může písemně požádat o pozastavení svého členství v SN ČR.
b) O pozastavení členství rozhoduje na návrh členské komise řídící výbor SN ČR. Člen s pozastaveným členstvím neplatí členský příspěvek, není držitelem průkazu SN ČR a průkazu Mezinárodní federace novinářů, nemá právo volit a být volen do orgánů SN ČR.
c) Když pominou důvody pozastavení členství, může člen písemně požádat o jeho obnovení, neplatí již zápisné do SN ČR.
d) Při pozastavení členství je člen povinen vrátit neprodleně členský průkaz Syndikátu novinářů ČR a Mezinárodní federace novinářů, případně doložit úřední potvrzení o jeho odcizení.
IV. Mimořádné členství
a) Mimořádným členem Syndikátu novinářů ČR se může stát ten, kdo byl řádným členem a stal se vlastníkem hromadného sdělovacího prostředku nebo zaměstnavatelem novinářů a písemně požádá o mimořádné členství v Syndikátu novinářů ČR.
b) O mimořádném členství rozhoduje Řídicí výbor Syndikátu novinářů ČR.
c) Mimořádný člen je držitelem průkazu Syndikátu novinářů ČR s vyznačenou formou a popisem členství dle písmene a), platí mimořádný příspěvek do Syndikátu novinářů ČR, nemá právo být volen a volit do orgánů SN ČR a nemůže být držitelem průkazu Mezinárodní federace novinářů.
d) Při změně členství na mimořádné je člen povinen vrátit neprodleně původní členský průkaz Syndikátu novinářů ČR a Mezinárodní federace novinářů, případně doložit úřední potvrzení o jeho odcizení.
V. Čestné členství
a) Čestné členství se uděluje zcela výjimečně profesionálům všech oborů včetně novinářského, jejichž publicistická a veřejně prospěšná činnost je obecně uznávána a respektována. Návrhy na čestné členství předkládá řídící výbor valné hromadě.
b) Čestný člen je držitelem průkazu SN ČR, neplatí členský příspěvek, není volen do orgánů SN ČR a nevlastní průkaz Mezinárodní federace novinářů.
c) Pokud čestný člen splňuje podmínky řádného členství a požádá o to, aby mu příslušela práva a povinnosti řádného člena, může mu Řídící výbor řádné členství schválit. Na čestné členství se pak pohlíží jako na mimořádné ocenění.
VI. Přidružené členství
a) Přidruženým členem se může stát ten, kdo byl řádným členem a stal se tiskovým mluvčím nebo pracovníkem tiskového oddělení, který je doložitelně převážně žurnalisticky činný a jeho náplní práce není zejména činnost reklamní, inzertní a public relations.
b) Přidruženým členem se žadatel může stát, doporučí-li jeho písemnou žádost některý z orgánů SN ČR. O jeho přijetí rozhodne Řídicí výbor na návrh členské komise.
c) Přidružený člen je držitelem průkazu SN ČR s vyznačenou formou a popisem členství dle odstavce a), platí mimořádný členský příspěvek, nemá právo volit a být volen do orgánů SN ČR a nemá právo vlastnit průkaz Mezinárodní federace novinářů.
d) Při změně členství na přidružené je člen povinen vrátit neprodleně původní členský průkaz Syndikátu novinářů ČR a Mezinárodní federace novinářů, případně doložit úřední potvrzení o jeho odcizení.

6. Zánik členství
I. Členství v SN ČR zaniká:
a) jestliže člen přestane splňovat podmínky členství dle stanov
b) vystoupením člena ze Syndikátu novinářů ČR, které bylo oznámeno písemně řídícímu výboru.
c) pokud řádný člen přestal splňovat podmínky řádného členství a nepožádal o pozastavené, mimořádné či přidružené členství.
d) úmrtím člena
e) nezaplacením členského příspěvku v termínu určeném řídícím výborem SN ČR.
II. Členství v SN ČR zaniká za stanovených podmínek také vyloučením:
a) pro zneužití průkazu Syndikátu novinářů ČR nebo pro zneužití novinářské profese ve prospěch vlastních soukromých zájmů.
b) pro jednání v rozporu s těmito stanovami a pro konání v protikladu k cílům a účelu Syndikátu novinářů ČR nebo pro jednání, poškozující prestiž a zájmy Syndikátu novinářů ČR.
c) jestliže byl člen nezávislým soudem pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo za jakýkoli čin, za nějž mu byl uložen nepodmíněný trest odnětí svobody.
O vyloučení ze Syndikátu novinářů ČR rozhoduje Řídicí výbor. Návrh na vyloučení musí být řádně zdůvodněn. Pokud jde o vyloučení pro spáchání trestného činu, je řídící výbor povinen přihlédnout k tomu, zda nemůže jít o formu perzekuce novináře.
III. Proti rozhodnutí o vyloučení je člen oprávněn podat odvolání k rozhodčí komisi, a to do 15 dní od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí.
IV. Při zániku členství je člen povinen vrátit neprodleně členský průkaz Syndikátu novinářů ČR a Mezinárodní federace novinářů, případně doložit úřední potvrzení o jeho odcizení.
V. Řídící výbor je oprávněn vyzvat kteréhokoli člena k doložení dokladů potvrzujících, že splňuje podmínky členství. Se členem, který odmítne vyhovět nebo doklady nedoloží, může řídící výbor postupovat podle odstavce II.

7. Základní práva členů
I. Podle druhu členství být držitelem průkazů člena Syndikátu novinářů ČR a Mezinárodní federace novinářů.
II. Užívat zařízení Syndikátu novinářů ČR za podmínek stanovených jeho orgány.
III. Prostřednictvím orgánů Syndikátu novinářů ČR se podílet na správě majetku Syndikátu novinářů ČR.
IV. Podle druhu členství právo volit delegáta, zastupujícího člena na shromáždění delegátů, a právo být volen do orgánů Syndikátu novinářů ČR.
V. Vytvářet v rámci Syndikátu novinářů ČR za podmínek upravených stanovami pobočné spolky - územní, redakční, vydavatelská, profesní a studentská sdružení, a dále zájmové kluby.

8. Základní povinnosti členů
I. Dodržovat stanovy Syndikátu novinářů ČR a dokumenty tvořící jejich součást.
II. Platit členské příspěvky.
III. Oznámit neodkladně změny, týkající se výkonu novinářského povolání nebo novinářské činnosti, jakož i změnu údajů zapsaných v seznamu členů.
IV. Výkon členských povinností na všech úrovních SN ČR (včetně valných hromad a zasedání orgánů SN ČR) je možný pouze osobně, zastupování na základě plných mocí je nepřípustné.

9. Členské příspěvky a zápisné
I. Výši a splatnost členských příspěvků stanovuje valná hromada Syndikátu novinářů ČR. Řídicí výbor je oprávněn je navýšit maximálně o výši inflace, vyhlášené za předchozí kalendářní rok Českým statistickým úřadem, a to v částce zaokrouhlené na celé desetikoruny nahoru.
II. Výši a splatnost zápisného stanovuje řídící výbor Syndikátu novinářů ČR ve výši maximálně trojnásobku členských příspěvků.

10. Majetek
Majetek Syndikátu novinářů ČR tvoří zejména:
I. Zápisné
II. Členské příspěvky
III. Nemovitý a movitý majetek
IV. Výnosy z hospodářského využití majetku ve vlastnictví Syndikátu novinářů ČR
V. Výnosy z akcí pořádaných Syndikátem novinářů ČR
VI. Subvence, dary, odkazy
VII. Výnosy z úroků

11. Orgány Syndikátu novinářů ČR
I. Členové spravují Syndikát novinářů ČR prostřednictvím orgánů, jimiž jsou:
a) Valná hromada
b) Řídicí výbor
c) Předseda SN ČR
d) Kontrolní skupina
e) Rozhodčí komise
f) Stálé nebo dočasné výbory, komise nebo pracovní skupiny, zřizované Řídicím výborem k řešení dílčích záležitostí (mj. členská komise zřizovaná k posuzování členských otázek a další).
g) Grémium (fungující podle článku 15 odstavec 10 těchto stanov).
II. Statutárním orgánem SN ČR je předseda, který je oprávněn jednat v rozsahu, vymezeném těmito stanovami a usneseními orgánů. Předseda je oprávněn pověřit k zastupování pro konkrétní účel místopředsedu nebo jiného člena SN ČR, dále pak zaměstnance kanceláře SN ČR.
III. Členové orgánů SN ČR, uvedení v odstavci I písmeno b), c), d) a e), jsou povinni doložit Řídicímu výboru:
a) svou trestní bezúhonnost ve smyslu podmínek členství výpisem z rejstříku trestů České republiky ne starším než 1 měsíc před zvolením. Za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl nepodmíněně odsouzen pro trestný čin spáchaný úmyslně k odnětí svobody v trvání nejméně jednoho roku, nebo pro trestný čin spáchaný úmyslně v souvislosti s podnikáním, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen.
b) čestné prohlášení, že v současnosti a tři roky před zvolením na jejich majetek nebyla pravomocně nařízena exekuce ani nebyl pravomocně nařízen výkon rozhodnutí, postihující jejich majetek, a dále, že v současnosti a tři roky před zvolením u nich jako fyzické osoby nebyl pravomocně zjištěn úpadek, a dále, že v tomto období nebyl statutárním orgánem, členem statutárního orgánu ani jiného orgánu právnické osoby, která je podnikatelem, u které byl soudem pravomocně zjištěn úpadek nebo byl pravomocně zamítnut insolvenční návrh pro nedostatek majetku. K této překážce se nepřihlíží za podmínek, definovaných v § 153 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

12. Valná hromada
I. Členská schůze SN ČR se označuje jako Valná hromada, přičemž její působnost plní shromáždění delegátů, volených na tříleté funkční období. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku. Valnou hromadu svolává statutární orgán, a to tak, aby se sešla nejméně jedenkrát ročně. Statutární orgán je dále povinen svolat valnou hromadu z podnětu alespoň třetiny členů spolku nebo kontrolní skupiny spolku.
II. Delegáty valné hromady (shromáždění delegátů) jsou z titulu své funkce po dobu jejího výkonu členové Řídicího výboru. Rozhodující pro usnášeníschopnost valné hromady je počet skutečně zvolených delegátů.
III. Pro valnou hromadu platí následující pravidla:
a) Delegáty volí řádní členové SN ČR v poměru 1 delegát na 15 řádných členů SN ČR.
b) Členové SN ČR, kteří nejsou členy územního sdružení, redakčního, vydavatelského, profesního či studentského sdružení, volí delegáty formou petičního archu. Každý je oprávněn podpořit výhradně jednoho delegáta. Pakliže jich podpoří více, je platný pouze ten arch, který byl do kanceláře SN ČR doručen jako první.
c) Územní sdružení, redakční, vydavatelská, profesní a studentská sdružení volí delegáty na svých členských schůzích v poměru 1 delegát na každých završených 15 řádných členů sdružení. Členové těchto sdružení jsou oprávněni použít hlas podle písmene b) na petičním archu jen tehdy, pokud dají v termínu a způsobem stanoveným volebním řádem na vědomí, že tak hodlají učinit. Pro účel volby delegátů se pak jejich hlasy do počtu členů sdružení nezapočítávají.
d) U členů sdružení s méně než 15 členy se pro účely voleb delegátů uplatňuje postup volby s pomocí petičního archu.
e) Podrobnosti voleb delegátů stanoví volební řád, schválený Řídicím výborem. Volby řídí volební komise, zvolená Řídicím výborem.
VI. Volby delegátů nebo svolání valné hromady formou shromáždění delegátů vyhlašuje Řídicí výbor nejpozději tři měsíce před koncem volebního období, a to včetně stanovení formy.
VI. Valná hromada se schází nejpozději do 30 dnů po zvolení delegátů.
VII. Je-li zasedání svoláno z podnětu alespoň třetiny členů spolku nebo kontrolní skupiny spolku, může být pořad zasedání proti návrhu uvedenému v podnětu změněn jen se souhlasem toho, kdo ho podal. To platí i o odvolání či odložení zasedání.
VIII. Valná hromada je usnášeníschopná za účasti prosté většiny delegátů. Usnesení přijímá hlasy prosté většiny přítomných.
IX. Záležitost, nezařazená na pořad jednání při ohlášení pořadu, může být na pořad zařazena jen za účasti všech delegátů.
X. Průběh valné hromady upravuje jednací řád.
XI. Náhradní valná hromada je svolána v případě, že není valná hromada usnášeníschopná, a to pozvánkou zaslanou na termín, stanovený nejméně 15 dnů po neúspěšném zasedání. Je usnášeníschopná za účasti libovolného počtu členů (delegátů), a to pouze v rozsahu programu neusnášeníschopné valné hromady.
XII. Pokud by valná hromada měla rozhodnout o zániku SN ČR, musí být svolána zvlášť k tomuto účelu. K rozhodnutí o zániku SN ČR, jeho fúzi či rozdělení je potřebná dvoutřetinová většina hlasů všech zvolených delegátů. Likvidační zůstatek je v případě zániku SN ČR rozdělen mezi členy se statutem řádného členství, kteří byli zároveň řádnými členy minimálně rok před rozhodnutím o zániku.
XIII. Prodej a převod majetku v hodnotě vyšší než 1 milion korun je třeba schválit dvoutřetinovou většinou hlasů všech zvolených delegátů.

13. Působnost valné hromady
Do výlučné působnosti valné hromady patří:
I. Schvalovat stanovy Syndikátu novinářů ČR a jejich změny.
II. Schvalovat jednací a volební řád valné hromady.
III. Schvalovat výši členských příspěvků.
IV. Schvalovat program činnosti a zprávu o hospodaření.
V. Volit a odvolávat členy Řídicího výboru, kontrolní skupiny, rozhodčí komise a náhradníky do těchto orgánů. Náhradníci nastupují v pořadí zvoleném valnou hromadou.
VI. Udělovat čestné členství.
VII. Rozhodovat o zániku Syndikátu novinářů ČR a o likvidaci jeho majetku.
VIII. Schvalovat prodej a převod majetku v hodnotě vyšší než 1 milion korun.

14. Řídicí výbor
I. Řídicí výbor SN ČR volí v tajných volbách valná hromada z řádných členů, kteří jsou navrženi některým z orgánů SN ČR nebo delegáty valné hromady a vyjádřili se svou nominací písemný souhlas. Funkční období Řídicího výboru je tříleté.
II. Řídicí výbor se skládá z 25 členů. V Řídicím výboru je deset míst vyhrazeno představitelům územních sdružení. Podrobnosti volby včetně způsobu výběru zástupců regionů stanoví volební řád, schválený valnou hromadou (shromážděním delegátů).
III. Řídicí výbor se schází nejméně jednou za čtvrt roku. Průběh jeho jednání upravuje jednací řád, který řídící výbor schvaluje na začátku svého volebního období. Do doby jeho schválení platí jednací řád předchozího Řídicího výboru.

15. Působnost Řídicího výboru
I. Řídicí výbor řídí činnost SN ČR v období mezi valnými hromadami a vykonává usnesení valné hromady. O své činnosti vypracovává jednou za rok zprávu, kterou je povinen zveřejnit na webových stranách SN ČR. Ze své činnosti se zodpovídá valné hromadě.
II. Řídicí výbor volí a odvolává ze svého středu předsedu SN ČR a místopředsedy SN ČR.
III. Předseda a místopředsedové SN ČR se ze své činnosti odpovídají Řídicímu výboru.
IV. Řídicí výbor může některé své pravomoci krátkodobě přenést na jednotlivé členy Řídicího výboru.
V. Řídicí výbor předkládá valné hromadě jednou za rok ke schválení zprávu o hospodaření SN ČR a rozpočet SN ČR. Řídicí výbor rozhoduje o způsobu financování SN ČR a schvaluje výši zápisného.
VI. Řídicí výbor zřizuje a odvolává stálé nebo dočasné komise, výbory nebo pracovní skupiny, volí a odvolává jejich předsedy, schvaluje jejich členy, jednací řády, okruh kompetencí a dobu trvání. Vždy zřizuje členskou komisi. Tyto komise, výbory nebo pracovní skupiny vykonávají rozhodnutí Řídicího výboru, odpovídají se ze své činnosti Řídicímu výboru a o své činnosti podávají Řídicímu výboru nejméně jednou za rok zprávu.
VII. Řídicí výbor zřizuje případ od případu tříčlennou smírčí komisi a schvaluje její jednací řád. Smírčí komise je rozhodčí orgán Řídicího výboru.
VIII. Řídicí výbor svým usnesením rozhoduje o založení, zrušení nebo přeměně pobočných spolků - územních, redakčních, vydavatelských, profesních a studentských sdružení - a zájmových klubů. Při rozhodnutí o založení pobočného spolku Řídicí výbor stanoví okruh jeho působnosti. Je rovněž oprávněn jejich činnost ukončit. Na základě rozhodnutí Řídicího výboru podá předseda SN ČR návrh na zápis pobočného spolku do spolkového rejstříku.
IX. Řídicí výbor rozhoduje o způsobu přispívání na provoz územních, redakčních, vydavatelských, profesních a studentských sdružení a zájmových klubů. Bere přitom v úvahu jejich charakter a zázemí, které jim mohou poskytovat jiné součásti SN ČR, zejména kancelář SN ČR.
X. V období mezi jednáním Řídicího výboru řídí činnost SN ČR grémium. Grémium tvoří předseda, místopředsedové a předsedové stálých komisí. Grémium vykonává rozhodnutí Řídicího výboru a rozhoduje o věcech neodkladných. Ze své činnosti se odpovídá Řídicímu výboru. Schází se podle potřeby, zpravidla jednou za měsíc. Řídí se jednacím řádem, který schvaluje Řídicí výbor.
XI. Řídicí výbor schvaluje volební řád pro volbu delegátů valné hromady. K jeho přijetí je potřebná dvoutřetinová většina hlasů všech členů Řídicího výboru.
XII. Řídicí výbor stanovuje pravidla pro vydávání periodika SN ČR a pro fungování jeho webových stránek.
XIII. Řídicí výbor vykonává za SN ČR funkci společníka v obchodních korporacích, zřízených a vlastněných SN ČR, popř. volí svého zástupce, který je oprávněn SN ČR zastupovat v těchto korporacích.
XVI. Řídicí výbor zřizuje kancelář jako organizační, servisní a administrativní pracoviště SN ČR.
XVII. Řídicí výbor schvaluje závaznou podobu přihláška za členy SN ČR a podobu průkazů SN ČR.

16. Předseda SN ČR
I. Předseda SN ČR je statutárním orgánem SN ČR. Reprezentuje SN ČR navenek a zodpovídá za jeho řádný chod.
II. Své kompetence může přenést na místopředsedy SN ČR, případně další členy.
III. Předseda SN ČR je pověřen právním jednáním vůči zaměstnancům SN ČR a smluvním spolupracovníkům kanceláře SN ČR. Na návrh Řídicího výboru jmenuje a odvolává vedoucího kanceláře.
IV. Vydává vnitřní předpisy pro chod kanceláře, které vyžadují zvláštní právní předpisy, například skartační či organizační řád.
V. Předseda SN ČR je zástupcem SN ČR v Mezinárodní federaci novinářů a v Evropské federaci novinářů. Po konzultaci s Řídicím výborem je oprávněn pověřit výkonem této funkce jiného člena SN ČR.

17. Kontrolní skupina
I. Kontrolní skupinu tvoří tři členové, zvolení valnou hromadou v tajných volbách z delegátů valné hromady a řádných členů, kteří jsou navrženi některým z orgánů SN ČR a vyjádřili se svou nominací písemný souhlas.
II. Členem kontrolní skupiny nemůže být člen Řídicího výboru. Kontrolní skupina je volena na tříleté funkční období.
III. Dohlíží na hospodaření SN ČR, vyjadřuje se k činnosti SN ČR z hlediska hospodárnosti a dodržování stanov a právních předpisů. Svá zjištění sděluje valné hromadě, Řídicímu výboru, předsedovi SN ČR a jednou za rok informuje o své činnosti členy SN ČR. Ze své činnosti se odpovídá valné hromadě.
IV. Ze svého středu volí předsedu a místopředsedu. Řídí se jednacím řádem, který schvaluje na svém prvním jednání.
V. V případě, že Řídicí výbor není usnášeníschopný nejméně po dobu 9 měsíců, je kontrolní skupina oprávněna svolat mimořádnou valnou hromadu.

18. Rozhodčí komise
I. Rozhodčí komisi tvoří pět členů zvolených valnou hromadou v tajných volbách z těch, kteří jsou navrženi některým z orgánů SN ČR a vyjádřili se svou nominací písemný souhlas.
II. Členem rozhodčí komise nemůže být statutární orgán SN ČR ani člen kontrolní skupiny. Rozhodčí komise je volena na tříleté funkční období.
III. Rozhodčí komise rozhoduje spory mezi členy SN ČR a Syndikátem novinářů ČR o placení členských příspěvků a další záležitosti, které jí do působnosti svěřují Stanovy SN ČR, zejména spory ve věcech členských.
IV. Svá zjištění sděluje valné hromadě, Řídicímu výboru, předsedovi SN ČR a jednou za rok informuje o své činnosti členy SN ČR. Ze své činnosti se odpovídá valné hromadě.
V. Ze svého středu volí předsedu a místopředsedu. Řídí se jednacím řádem, který schvaluje na svém prvním jednání.

19. Územní, redakční, vydavatelská, profesní a studentská sdružení a zájmové kluby
Syndikát novinářů ČR zřizuje územní, redakční, vydavatelská, profesní a studentská sdružení a zájmové kluby. Nestanoví-li Řídicí výbor v rozhodnutí o založení sdružení jinak, jsou sdružení pobočnými spolky SN ČR a zájmové kluby jsou organizační částí Syndikátu novinářů ČR bez vlastní právní osobnosti. Názvy pobočných spolků a zájmových klubů schvaluje Řídicí výbor SN ČR tak, aby nebyly zaměnitelné, obsahovaly název SN ČR a bylo z nich zřejmé, že se jedná o pobočný spolek, popř. zájmový klub.

20. Obecné vymezení činnosti pobočných spolků
I. Řídicí výbor je zmocněn vydat pravidla, vymezující podrobněji činnost územních, redakčních, vydavatelských, profesních a studentských sdružení jako pobočných spolků SN ČR. Může rozhodnout, že pobočným spolkem bude i zájmový klub, tato skutečnost musí být vyjádřena v názvu takového pobočného spolku.
II. Pobočný spolek je oprávněn vlastnit majetek a nakládat s ním. Syndikát novinářů ČR ručí za dluhy a závazky pobočného spolku pouze v rozsahu do 75 % hodnoty členského příspěvku jeho členů v daném kalendářním roce.
III. Před uzavřením veškerých závazků s lhůtou delší než 3 roky jsou pobočné spolky povinny vyžádat si souhlas Řídicího výboru SN ČR.
IV. Pobočný spolek je povinen každoročně do 30. 6. podat Řídicímu výboru a kontrolní skupině SN ČR zprávu o hospodaření a stavu majetku. Současně podávají zprávu o činnosti, usnesení a zápis z výroční členské schůze (shromáždění delegátů). Aktuální seznam členů orgánů pobočného spolku je uložen v kanceláři SN ČR.

21. Územní sdružení
I. Územní sdružení SN ČR vznikají dobrovolně za účelem prosazování cílů SN ČR a za účelem společné činnosti a řešení problémů novinářů v příslušném území. Jejich působnost je územní, většinou krajská. Mají zpravidla podobu pobočného spolku.
II. Územní sdružení mohou tvořit členové SN ČR bez ohledu na druh členství. Pro účely voleb delegátů a dělení příspěvků je však zohledňován pouze počet řádných členů.
III. O vytvoření může požádat nejméně 5 členů SN ČR. O založení pobočného spolku rozhoduje Řídicí výbor SN ČR, pokud jsou naplněna ustanovení těchto stanov a sdružení doplňuje území strukturu SN ČR.
IV. Územní sdružení může vytvořit svůj vlastní organizační řád, který nesmí odporovat stanovám SN ČR a k jehož platnosti se vyžaduje souhlas Řídicího výboru SN ČR.
V. Územní sdružení mohou vytvářet své územní zájmové kluby. Jejich hospodaření i fungování je součástí územního sdružení, přiměřeně se řídí pravidly pro celostátní zájmové kluby.

22. Redakční, vydavatelská, profesní a studentská sdružení
I. Redakční, vydavatelská, profesní a studentská sdružení vznikají dobrovolně za účelem prosazování cílů SN ČR a za účelem společné činnosti a řešení problémů novinářů v konkrétních redakcích, vydavatelstvích, profesních oborech, školách či zájmových skupinách novinářů.
II. Tato sdružení mohou tvořit členové SN ČR bez ohledu na druh členství. Pro účely voleb delegátů a dělení příspěvků je však zohledňován pouze počet řádných členů.
III. O vytvoření takového sdružení s celostátní působností může požádat nejméně 5 členů SN ČR. O založení pobočného spolku rozhoduje Řídicí výbor SN ČR, pokud jsou naplněna ustanovení těchto stanov.
IV. Redakční, vydavatelské, profesní a studentské sdružení může vytvořit svůj vlastní organizační řád, který nesmí odporovat stanovám SN ČR a k jehož platnosti se vyžaduje souhlas Řídicího výboru SN ČR.

23. Společná ustanovení pro územní, redakční, vydavatelská, profesní a studentská sdružení
I. Nejvyšším orgánem sdružení a klubů je valná hromada sdružení (též členská schůze sdružení), kterou tvoří všichni řádní členové sdružení. Může mít podobu shromáždění delegátů.
II. Valná hromada sdružení se schází jedenkrát ročně. Volí z řad řádných členů radu sdružení a kontrolní skupinu sdružení na nejvýše tříleté funkční období. Rada sdružení volí ze svého středu předsedu, místopředsedu a hospodáře. Ti jsou povinni doložit čestným prohlášením bezúhonnost ve stejném rozsahu, jako platí pro členy orgánů SN ČR. Pokud tak neučiní do 60 dnů od vzniku funkce, hledí se na ně jako na nezvolené.
III. Valná hromada sdružení schvaluje zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření a předkládá je Řídicímu výboru SN ČR a kontrolní skupině SN ČR.
IV. Pro usnášeníschopnost a svolávání se přiměřeně aplikují pravidla pro usnášeníschopnost valné hromady Syndikátu novinářů ČR.
V. Předseda sdružení je statutárním orgánem pobočného spolku, zejména působí jako hlavní představitel a mluvčí sdružení, zastupuje pobočný spolek navenek a je odpovědný za výkon své funkce.
VI. Hospodář sdružení je plně odpovědný za svěřené prostředky a vede jejich řádnou evidenci. Předkládá valné hromadě sdružení zprávu o hospodaření se stanoviskem kontrolní skupiny sdružení.
VII. Rada sdružení odpovídá za veškerou činnost sdružení v období mezi valnými hromadami sdružení. Schází se podle svých potřeb nebo požádá-li o její svolání nejméně jedna třetina členů rady. Rada sdružení předkládá návrhy Řídicímu výboru SN ČR a vykonává rozhodnutí Řídicího výboru SN ČR. Rada územních sdružení navíc doporučuje vznik členství v SN ČR.
VIII. Sdružení se zrušují rozhodnutím Řídicího výboru, a to na základě žádosti členů pobočného spolku, po přijetí usnesením členů pobočného spolku o rozpuštění, vypořádáním hospodaření pobočného spolku a písemným oznámením Řídicímu výboru SN ČR. V závažných případech je Řídicí výbor oprávněn rozhodnout o zrušení pobočného spolku i bez návrhu jeho členů. Pobočný spolek zaniká dnem výmazu z rejstříku sdružení.
IX. Sdružení jsou povinna archivovat dokumentaci o své činnosti, zejména zápisy z jednání a ekonomické podklady, a na vyzvání je předložit Řídicímu výboru, rozhodčí komisi a kontrolní skupině SN ČR.

24. Zájmové kluby
I. Členové SN ČR mohou také vytvářet zájmové kluby. Zájmové kluby zpravidla nejsou pobočnými spolky, jsou organizační částí Syndikátu novinářů ČR bez vlastní právní osobnosti.
II. Jejich působnost a strukturu stanovuje usnesením Řídicí výbor SN ČR, který také schvaluje organizační řád klubů.
III. Kluby nemají právní osobnost a nemohou proto vystupovat samostatně v právních vztazích.
IV. Klub je povinen každoročně do 30. června podat Řídicímu výboru a kontrolní skupině SN ČR zprávu o hospodaření a stavu majetku. Současně podávají zprávu o činnosti, usnesení a zápis z výroční členské schůze, pokud ji pořádají. Aktuální seznam členů orgánů klubu je uložen v kanceláři SN ČR.
V. Kluby jsou povinny archivovat dokumentaci o své činnosti, zejména zápisy z jednání a ekonomické podklady, a na vyzvání je předložit Řídicímu výboru, rozhodčí komisi a kontrolní skupině SN ČR.

25. Členství ve sdruženích a klubech
I. Členy sdružení a klubů mohou být pouze členové SN ČR. Do činnosti klubů se mohou zapojit i nečlenové SN ČR.
II. Člen SN ČR smí být členem pouze jednoho pobočného spolku.
III. Člen SN ČR je oprávněn být členem libovolného počtu klubů, které nemají postavení pobočného spolku.
IV. Řídicí výbor určí pravidla pro dělení příspěvků podle členství ve sdruženích a klubech. Je oprávněn stanovit, jakým způsobem vyjadřuje člen příslušnost ke sdružení a klubu a kterému přísluší případný podíl z členského příspěvku.
V. Zařazení do sdružení a klubu je možné změnit jednou ročně, zpravidla k datu splatnosti členských příspěvků. V případě, že územní sdružení, redakční, vydavatelské, profesní či studentské sdružení či klub ukončí činnost, je člen oprávněn změnit zařazení bez ohledu na datum předcházející změny. Evidenci vede kancelář SN ČR.
VI. Pakliže předseda sdružení nebo klubu není členem Řídicího výboru, má právo účastnit se jeho jednání s hlasem poradním.

26. Součásti stanov
I. Součástí těchto stanov je Deklarace Chování novináře Mezinárodní federace novinářů a Etický kodex novináře ve znění účinném ke dni schválení stanov.
II. Deklaraci Chování novináře Mezinárodní federace novinářů je oprávněna měnit Mezinárodní federace novinářů. Její aktuální znění zveřejňuje kancelář SN ČR.
III. Etický kodex novináře je oprávněn měnit Řídicí výbor SN ČR. Jeho aktuální znění zveřejňuje kancelář SN ČR.

27. Ustanovení závěrečná a přechodná
I. Tyto stanovy schválila valná hromada občanského sdružení Syndikát novinářů ČR v korespondenčním hlasování dne 18. 12. 2013 jako vyjádření transformace sdružení na spolek podle zákona 89/2012 Sb. (Občanský zákoník). Nabývají účinnosti dne 1. 1. 2014, v případě odkladu účinnosti zákona pak společně s tímto zákonem.
II. Orgány zvolené podle dosavadních stanov občanského sdružení Syndikát novinářů ČR se na zbývající část funkčního období stávají orgány podle těchto stanov.
III. Rozhodčí komise bude zvolena na nejbližším zasedání valné hromady. Do jejího ustavení podklady pro ni shromažďuje kancelář SN ČR.
VI. Výše členských příspěvků pro následující období je stanovena ve výši platné pro rok 2013. Na čekatele členství se z hlediska členského příspěvku hledí jako na řádného člena. Nejzazší datum splatnosti ročního příspěvku je 31. březen, pro nově přijaté členy pak do jednoho měsíce po potvrzení přijetí.
V. Řídicí výbor zajistí transformaci územních sdružení a klubů na pobočné spolky nebo jiné součásti Syndikátu novinářů České republiky, z.s., vytvořené ve smyslu těchto stanov. Do jeho rozhodnutí se na dosavadní součásti SN ČR s odvozenou právní subjektivitou hledí jako na pobočné spolky ve smyslu Občanského zákoníku.
VI. Veškeré dokumenty a rozhodnutí, přijaté podle dosavadních stanov, se považují za dokumenty a rozhodnutí podle těchto stanov.
VII. V případě, že se některé ustanovení stanov (ať už vzhledem k platnému právnímu řádu, nebo vzhledem k jeho změnám) ukáže neplatným, neúčinným anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto dotyčného ustanovení nastupuje ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov.
VIII. Nabytím účinnosti těchto stanov pozbývají účinnosti stanovy dosavadní.

Tyto stanovy byly registrovány na MV dne 31. 12. 2013 pod č.j. VSP/1-217/90-R.